Statut soutěže

 

MEDITRINA 2018

ŽENY VÍNA

 1. ročník mezinárodní soutěže vín

 STATUT SOUTĚŽE

 MEDITRINA je mezinárodní soutěž vín pořádaná a hodnocená ženami, konaná v souladu s Národními standardy certifikovaných soutěží vín v ČR.

 1. Organizační tým

 Ředitelka, pořadatelka: Pavla Škrabalová

Odborná garantka a enoložka soutěže: Ing. Šárka Nádvorníková

 1. Cíl soutěže

Pozvednout povědomí veřejnosti o přínosu žen do vinařského světa. Přiblížit nejlepší česká, moravská a zahraniční vína z pohledu žen.

Odborně posoudit vína z různých vinařských oblastí, a tím podpořit výrobu a prodej vín.

Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků mezi ženami z vinohradnicko-vinařského oboru.

Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli nejen mezi ženami.

 • Podmínky účasti v soutěži
 1. Soutěž se vyhlašuje pro vína zemská, jakostní a jakostní s přívlastkem původem z České republiky a ostatních zemí odpovídajících kategorií.
 2. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen „vinařský zákon“) a souvisejícím předpisům Evropské unie. Zahraniční vína přihlášená do soutěže musí odpovídat legislativě platné v zemi původu vína.
 3. Přihláška musí být poslána výhradně přes www.elwis.cz, kde bude přihlášen každý vzorek vína. Vytištěná a podepsaná přihláška musí být odevzdána současně se vzorky vín na sběrná místa od 15. ledna do 2. března 2018.

Počet celkově přihlášených vzorků do soutěže je limitován na max. 250, počet vzorků od jednoho přihlašovatele je max. 8. Přihlašování bude zastaveno po dosažení celkového počtu vzorků, nejpozději však 2. března 2018.

Přihláška obsahuje identifikaci přihlašovatele (případně výrobce vína, pokud je odlišný od přihlašovatele) a u jednotlivých přihlašovaných vín identifikace minimálně s těmito údaji:

 • obchodní název vína
 • odrůda, eventuelně složení cuvée
 • jakostní zařazení podle vinařského zákona
 • ročník sklizně
 • vinařská oblast, podoblast, příp. obec a viniční trať
 • soutěžní kategorie
 • číslo šarže
 • obsah zbytkového cukru – glukóza + fruktóza (g/l)
 • objem alkoholu (% obj.)
 • údaj o tom, zda bylo víno vyrobeno ženou (v poli Poznámka)
 • evidenční číslo jakosti (v případě vín jakostních a jakostních vín s přívlastkem původem z ČR – lze jím nahradit papírovou kopii rozhodnutí o zatřídění)
 • chemický rozbor v elektronické podobě (lze jí nahradit doložení v papírové verzi)
 1. Účastnický poplatek za jeden vzorek činí 200 Kč / 10 Euro a bude hrazen zasláním na účet nejpozději do 9. března 2018.

Č. účtu v České republice: 2400701075/2010

Jiné měny a mezinárodní platby: IBAN:CZ0720100000002400701075  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Každá láhev musí být přihlašovatelem označena podle platného vinařského zákona. Nesprávné označení vzorku nebo uvedení nesprávných údajů v přihlášce opravňuje k vyloučení vzorku ze sutěže bez nároku na vrácení přihlašovacího poplatku.

 1. S každým přihlášeným vzorkem musí výrobce předat kopii Rozhodnutí SZPI, resp. MZe, o zatřídění jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem (lze nahradit uvedením evid. č. jakosti v přihlášce). V případě zemských vín je třeba současně s vínem předat dokumenty prokazující původ vín – kopie registrace vinice (u vlastních hroznů) nebo kopie nákupního (pořizovacího) dokladu (evidenční lístek, dodací list atd.). Součástí přihlášky je též chemická analýza z akreditované laboratoře nebo laboratoře pověřené SZPI (lze nahrát k elektronické přihlášce na www.elwis.cz).
 2. Množství vyrobeného vína přihlášeného do soutěže není limitováno.
 3. Přihlašovatel poskytne 3 lahve bez rozdílu objemu do vlastnictví pořadatelky soutěže pro potřeby senzorického posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků. Karton se soutěžním vzorkem bude označen štítkem z přihlašovacího systému Elwis.
 4. Kategorie
 5. Bílá tichá vína suchá a polosuchá (zbytkový cukr do 12 g/l včetně)
 6. Bílá tichá vína polosladká (zbytkový cukr nad 12 g/l do 45 g/l včetně)
 7. Tichá vína sladká (zbytkový cukr nad 45 g/l, bez rozdílu barvy a použité technologie)
 8. Rosé a klarety suché, polosuché a polosladké (zbytkový cukr do 45 g/l včetně)
 9. Červená tichá vína suchá a polosuchá (zbytkový cukr do 12 g/l včetně)
 10. Hodnocení vín

Hodnocení vín proběhne dne 10. března 2018 v Žabčicích.

Prezence degustátorek v Lidovém domě Žabčice v 8.00 hod., začátek hodnocení v 8.30 hod.

Vína se hodnotí 100bodovým systémem Mezinárodní unie enologů pomocí elektronického systému ELWIS.

Vína se předkládají anonymně, pouze s číslem vzorku.

Všechna vína jsou dekantována a nalévána ze skleněných karaf do kvalitních degustačních sklenic o objemu min. 350 ml. K dispozici jsou 3 sklenice příslušného typu.

Hodnotí se ve světlé, dobře větrané místnosti o teplotě 20–23 °C, zajištěné proti rušivým vlivům.

Vzorky kategorií A a E se řadí a hodnotí podle odrůd, ročníku (sestupně) a obsahu zbytkového cukru (vzestupně). Ostatní kategorie se řadí jen dle zbytkového cukru (vzestupně).

Degustátorky mají k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením čísla vzorku, ročníku a kategorie; u kategorií A a E také odrůdu.

Vína se podávají při teplotách: bílé, růžové víno a klarety 10-12 °C, červené víno 14-16 °C (měřeno v lahvi, tolerance +/- 1 °C).

Každá komise hodnotí max. 50 vzorků/den, výjimku může ve výjimečných případech udělit garantka soutěže. Hodnotí se v ucelených sériích po cca 15 vzorcích, po nichž následuje přestávka s neutrálním občerstvením mimo prostory hodnocení.

Nejlépe hodnocené víno z každé komise je postoupeno do hodnocení Komise předsedkyň (100bodový systém), která z nich určí Šampiona soutěže.

 

 1. Odborné komise

Hodnotitelky jsou vybrané degustátorky z tuzemska a zahraničí. Hodnocení vín budou provádět odborné komise s počtem nejméně 4 degustátorek a předsedkyní komise. Hodnocení každé komise řídí předsedkyně komise. Hodnocení předsedkyně komise se započítává do celkového hodnocení. Výsledkem je bodová hodnota tvořená průměrem bodů jednotlivých hodnocení všech degustátorek dané komise.

Členky odborných komisí a jejich předsedkyně jmenuje garantka soutěže. Všechny hodnotitelky musí být držitelky platného osvědčení o degustační zkoušce (dle organizační směrnice SZPI, ČSN ISO 8586-2, 8586 pro odborné senzorické posuzovatele, příp. rovnocenné, tj. musí být zapsány v Registru degustátorů Národního vinařského centra). V odůvodněných případech (zahraniční degustátorky apod.) může odborná garantka soutěže umožnit hodnocení rovněž ženě, která výše uvedené podmínky nesplňuje, avšak má zkušenosti s obdobnými soutěžemi a její odbornost převyšuje obecné standardy. 

Komise předsedkyň je tvořena předsedkyněmi jednotlivých komisí a odbornou garantkou soutěže.

 

 • Vyhodnocení vín a ceny

Ohodnoceným vínům budou uděleny medaile: velká zlatá – od 90 bodů, zlatá – od 86 bodů, stříbrná – od 83 bodů. Budou jim také vystaveny diplomy s jednoznačnou specifikací výrobce (přihlašovatele), uděleného ocenění a vína. Nejvýše ohodnocené víno Komisí předsedkyň získá titul Šampion.

Nejvýše ohodnoceným vínům v jednotlivých kategoriích budou udělena ocenění Vítěz kategorie. Za nejlepší kolekci vín (kolekce: 4-8 vzorků) bude udělen diplom Nejlepší kolekce Meditriny.

Speciální ceny

 • Nejlépe ohodnocené zahraniční víno – diplom pro nejvýše hodnocené víno ze zahraniční země; podmínkou je přihlášení nejméně deseti vzorků z dané země
 • Nejlepší víno ženy enoložky – diplom pro nejvýše hodnocené víno vyrobené ženou
 • Nejlepší Frankovka – diplom a pohár viceprezidentky Svazu vinařů ČR pro nejvýše hodnocenou červenou Frankovku

Při shodě bodů je dalším kriteriem pro udělení ocenění aritmetický průměr s eliminací krajních hodnot a dále medián. Pokud by i poté nebylo rozhodnuto, budou oceněna všechna vína se shodným bodovým hodnocením.

VIII. Možnosti propagace

 1. Hlavní partner soutěže
 2. Partneři soutěže
 3. Mediální partneři soutěže
 4. Reklama v katalogu soutěže, rozměr A5 – 1 000 Kč, rozměr A6 – 500 Kč.

Podrobnosti partnerství dojedná pořadatel soutěže s jednotlivými partnerskými firmami.

 

 1. Zvláštní ustanovení
 2. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spolu s doprovodným programem, tancem a degustací soutěžních vzorků proběhne 10. března 2018 v Lidovém domě Žabčice. Začátek v 19.00 hod.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo na tisk a distribuci medailí s logem Meditrina pro oceněná vína. Svévolné označování vín s logem Meditrina je považováno za porušení statutu, nekalé soutěžní jednání a zasahování do práv pořadatele.
 4. Pořadatel si vyhrazuje fotografování na akci a následné zveřejnění fotografií z akce jen s výhradním svolením pořadatele akce.
 5. Pořadatel vydá pro oceněné víno na požádání vystavovatele samolepicí známky – medaile, náklady spojené s výrobou medailí hradí účastník.
 6. Pořadatel zveřejní statut, přihlášku a výsledky hodnocení na meditrina.cz a formou tištěného katalogu.

 

 1. Vyloučení ze soutěže

Z účasti na soutěži budou vyloučena vína takového producenta, kterému bylo dle oficiálního sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce na základě písemného dotazu pravomocně v posledních dvou letech před konáním soutěže prokázáno opakované porušení vinařského zákona v následujících postupech:

 1. Nepovolené enologické postupy
 2. a) Přídavek glycerolu, barviv a dalších nepovolených látek: odkaz na nařízení Komise (ES) č. 606/2009 – uvedené látky nejsou uvedeny mezi povolenými látkami v příloze I, které lze použít při výrobě vína.
 3. b) Přídavek vody a ethanolu: odkaz v ustanovení nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013 v platném znění, příloha VIII, část 2, odstavec A, bod 1 a 2.
 4. c) Nadlimitní ethanol původem z řepného cukru: odkaz na nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013 v platném znění, příloha VIII, odstavec A, bod 2 písmene a) a b).
 5. Produkty neznámého původu nebo produkty vyrobené z produktů: § 27 odstavec 4, písmeno b), bod 2 zákona č. 321/2004 Sb. v platném znění.
 6. Nevyhovující geograficita: porušení ustanovení článku 103 nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013 v platném znění + neoprávněné užití tradičních výrazů: porušení ustanovení článku 113 nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013. Poznámka: Ten, kdo uvádí do oběhu vína označená jako vína s CHOP (jakostní odrůdová vína, vína s přívlastkem, VOC…) nebo s CHZO (české nebo moravské zemské víno) tuzemské provenience, a přitom se zjistí, že se nejednalo o tuzemská vína, tak porušuje ustanovení článku 118 v odst. 1 nařízení Rady ES č. 1234/2007.

 

 1. Sběrná místa pro vzorky vín a přihlášky

 

A) Žabčice – sportovní hala

Tel – 777209070

Po-pá 15-22 hod

So a Ne 9-20 

B) VELKÉ BÍLOVICE

BS Vinařské potřeby
Žižkovská 1230
691 02 Velké Bílovice
e-mail: info@vinarskepotreby.cz

tel.: 519 347 524
po-pá: 7.30–17.00 hod.
so:       7.30–11.00 hod.

 

C) BAVORY

Vinařství Drmola

692 01  Bavory 46

Po předchozí domluvě na tel. 736 487 749.

 

                                                                                                                        

Kontakt: Pavla Škrabalová, e-mail: pavlaskrabalova@seznam.cz, tel.: 734 477 561