Statut soutěže

Meditrina 2024

7. ročník mezinárodní soutěže vín MEDITRINA je mezinárodní soutěž vín pořádaná a hodnocená ženami, konaná v souladu s Národními standardy certifikovaných soutěží vín v ČR.

 

I. Organizační tým
Pořadatelka: Pavla Škrabalová

Odborná garantka: MgA. Natálie Bordácsová

Organizátorka: Mgr. Michaela Sůvová

 

II. Cíl soutěže

1. Pozvednout povědomí veřejnosti o přínosu žen do vinařského světa. Přiblížit nejlepší česká, moravská a zahraniční vína z pohledu žen.
2. Odborně posoudit vína z různých vinařských oblastí, a tím podpořit výrobu a prodej vín.
3. Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků mezi ženami z vinohradnicko-vinařského oboru.
4. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli nejen mezi ženami.

 

III. Podmínky účasti v soutěži
1. Soutěž se vyhlašuje pro vína zemská, jakostní a jakostní s přívlastkem původem z České republiky a ostatních zemí odpovídajících kategorií.

2. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen „vinařský zákon“) a souvisejícím předpisům Evropské unie. Zahraniční vína přihlášená do soutěže musí odpovídat legislativě platné v zemi původu vína.

3. Přihláška musí být poslána výhradně přes www.elwis.cz, kde bude přihlášen každý vzorek vína. Vytištěná a podepsaná přihláška musí být odevzdána současně se vzorky vín na sběrná místa od 4. 1. 2024 do 4. 3. 2024. Počet celkově přihlášených vzorků do soutěže je limitován na max. 250, počet vzorků od jednoho přihlašovatele je max. 8. Přihlašování bude zastaveno po dosažení celkového počtu vzorků, nejpozději však    4. března 2024. Přihláška obsahuje identifikaci přihlašovatele (případně výrobce vína, pokud je odlišný od přihlašovatele) a u jednotlivých přihlašovaných vín identifikace minimálně s těmito údaji:

• obchodní název vína
• odrůda, eventuelně složení cuvée
• jakostní zařazení podle vinařského zákona
• ročník sklizně
• vinařská oblast, podoblast, příp. obec a viniční trať
• soutěžní kategorie
• číslo šarže
• obsah zbytkového cukru – glukóza + fruktóza (g/l)
• objem alkoholu (% obj.)
• údaj o tom, zda bylo víno vyrobeno ženou (v poli Poznámka)
• evidenční číslo jakosti (v případě vín jakostních a jakostních vín s přívlastkem původem z ČR – lze jím nahradit papírovou kopii rozhodnutí o zatřídění)
• chemický rozbor v elektronické podobě (lze jí nahradit doložení v papírové verzi)

4. Účastnický poplatek za jeden vzorek činí 200 Kč / 8 Euro a bude hrazen zasláním na účet nejpozději do 20. března 2023. Č. účtu v České republice: 2400701075/2010. Jiné měny a mezinárodní platby: IBAN:CZ0720100000002400701075 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

5. Každá láhev musí být přihlašovatelem označena podle platného vinařského zákona. Nesprávné označení vzorku nebo uvedení nesprávných údajů v přihlášce opravňuje k vyloučení vzorku ze soutěže bez nároku na vrácení
přihlašovacího poplatku.

6. S každým přihlášeným vzorkem musí výrobce předat kopii Rozhodnutí SZPI, resp. MZe, o zatřídění jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem (lze nahradit uvedením evid. č. jakosti v přihlášce).

7. Množství vyrobeného vína přihlášeného do soutěže není limitováno.

8. Přihlašovatel poskytne 3 lahve bez rozdílu objemu do vlastnictví pořadatelky soutěže pro potřeby senzorického posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků. Karton se soutěžním vzorkem bude označen štítkem z přihlašovacího systému Elwis. Víno vyrobeno enoložkou, nutno uvézt do přihlášky.

 

IV. Kategorie

A. Bílá tichá vína suchá a polosuchá (zbytkový cukr do 12 g/l včetně)

B. Bílá tichá vína polosladká (zbytkový cukr nad 12 g/l do 45 g/l včetně)

C. Rosé a klarety suché, polosuché a polosladké (zbytkový cukr do 45 g/l včetně)

D. Červená tichá vína suchá a polosuchá (zbytkový cukr do 12 g/l včetně)

E. Tichá vína sladká (zbytkový cukr nad 45 g/l, bez rozdílu barvy a použité technologie)

F. Naturální tichá vína bílá a oranžová

 

 V.Hodnocení vín

1. Hodnocení vín se uskuteční dne 18. května 2024 ve Velkých Pavlovicích .
2. Prezence degustátorek proběhne na ekocentru Trkmanka v 8.30 hod., začátek hodnocení v 9.00 hod.
3. Vína se hodnotí 100bodovým systémem Mezinárodní unie enologů pomocí elektronického systému ELWIS.
4. Vína se předkládají anonymně, pouze s číslem vzorku.
5. Všechna vína jsou dekantována a nalévána ze skleněných karaf do kvalitních degustačních sklenic o objemu min. 350 ml. K dispozici jsou 3 sklenice příslušného typu.
6. Hodnotí se ve světlé, dobře větrané místnosti o teplotě 20–23 °C, zajištěné proti rušivým vlivům.
7. Vzorky kategorií A a D se řadí a hodnotí podle odrůd, ročníku (sestupně) a obsahu zbytkového cukru (vzestupně).
8. Ostatní kategorie se řadí jen dle obsahu zbytkového cukru (vzestupně).
9. Degustátorky mají k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením čísla vzorku, ročníku a kategorie; u kategorií A a D také odrůdu.
Vína se podávají při teplotách: bílé víno, růžové víno a klarety 10-12 °C, červené víno a oranžové víno 14-16 °C (měřeno v lahvi, tolerance
+/- 1 °C).
10. Každá komise hodnotí max. 50 vzorků/den, výjimku může ve výjimečných případech udělit garantka soutěže.

11. Přestávku v průběhu hodnocení určuje předsedkyně komise
12. Nejlépe hodnocené víno z každé komise je postoupeno do hodnocení Komise předsedkyň (100bodový systém), která z nich určí Šampiona soutěže.

 

VI. Odborné komise
1. Hodnotitelky jsou vybrané degustátorky z tuzemska a zahraničí. Hodnocení vín budou provádět odborné komise
s počtem nejméně 4 degustátorek a předsedkyní komise. Hodnocení každé komise řídí předsedkyně komise.
2. Hodnocení předsedkyně komise se započítává do celkového hodnocení. 3. Výsledkem je bodová hodnota tvořená
průměrem bodů jednotlivých hodnocení všech degustátorek dané komise.
4. Členky odborných komisí a jejich předsedkyně jmenuje garantka soutěže.                  5. Všechny hodnotitelky musí být držitelky
platného osvědčení o degustační zkoušce (dle organizační směrnice SZPI, ČSN ISO 8586-2, 8586 pro odborné senzorické posuzovatele, příp. rovnocenné, tj. musí být zapsány v Registru degustátorů Národního vinařského centra).V odůvodněných případech (zahraniční degustátorky apod.) může odborná garantka soutěže umožnit hodnocení rovněž hodnotitelce, která výše uvedené podmínky nesplňuje, avšak má zkušenosti s obdobnými soutěžemi a její odbornost převyšuje obecné standardy.
6. Komise předsedkyň je tvořena předsedkyněmi jednotlivých komisí a odbornou garantkou soutěže.

VII. Vyhodnocení vín a ceny
1. Ohodnoceným vínům budou uděleny medaile: velká zlatá – od 90 bodů, zlatá  od 86 bodů, stříbrná – od 83 bodů.
2. Budou jim také vystaveny diplomy s jednoznačnou specifikací výrobce (přihlašovatele), uděleného ocenění a vína.
3. Nejvýše ohodnocené víno Komisí předsedkyň získá titul Šampion.
4. Nejvýše ohodnoceným vínům v jednotlivých kategoriích budou udělena ocenění Vítěz kategorie. Za nejlepší kolekci vín (kolekce: 4-8 vzorků) bude udělen diplom Nejlepší kolekce Meditriny.
6. Speciální ceny
– Nejlépe ohodnocené zahraniční víno – diplom pro nejvýše hodnocené víno ze zahraniční země

– Nejlepší víno ženy enoložky – diplom pro nejvýše hodnocené víno vyrobené ženou

7. Při shodě bodů je dalším kritériem pro udělení ocenění aritmetický průměr s eliminací krajních hodnot a dále medián. Pokud by i poté nebylo rozhodnuto, budou oceněna všechna vína se shodným bodovým hodnocením.

 

VIII. Možnosti propagace
1. Hlavní partner soutěže
2. Partneři soutěže
3. Mediální partneři soutěže
4. Reklama v katalogu soutěže, rozměr A5 – 1 000 Kč, rozměr A6 – 500 Kč.
Podrobnosti partnerství dojedná pořadatel soutěže s jednotlivými partnerskými firmami.

 

IX. Zvláštní ustanovení

1. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spolu s doprovodným programem a degustací soutěžních vzorků proběhne 18. května 2024 ve Velkých Pavlovicích na ekocentru Trkmanka.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo na tisk a distribuci medailí s logem Meditrina pro oceněná vína. Svévolné označování vín s logem Meditrina je považováno za porušení statutu, nekalé soutěžní jednání a zasahování do práv
pořadatele.
3. Pořadatel si vyhrazuje fotografování na akci a následné zveřejnění fotografií z akce jen s výhradním svolením
pořadatele akce.
4. Pořadatel vydá pro oceněné víno na požádání vystavovatele samolepicí známky – medaile, náklady spojené s výrobou medailí hradí účastník.
5. Pořadatel zveřejní statut, přihlášku a výsledky hodnocení na www.meditrina.cz a formou tištěného katalogu.

 

X. Vyloučení ze soutěže
Z účasti na soutěži budou vyloučena vína takového producenta, kterému bylo dle oficiálního sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce na základě písemného dotazu pravomocně v posledních dvou letech před konáním soutěže prokázáno opakované porušení vinařského zákona v následujících postupech:
1. Nepovolené enologické postupy
a) Přídavek glycerolu, barviv a dalších nepovolených látek: odkaz na nařízení Komise (ES) č. 606/2009 – uvedené látky nejsou uvedeny mezi povolenými látkami v příloze I, které lze použít při výrobě vína.
b) Přídavek vody a ethanolu: odkaz v ustanovení nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013 v platném znění, příloha VIII, část 2, odstavec A, bod 1 a 2.
c) Nadlimitní ethanol původem z řepného cukru: odkaz na nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013 v platném znění, příloha VIII, odstavec A, bod 2 písmene a) a b).
2. Produkty neznámého původu nebo produkty vyrobené z produktů: § 27 odstavec 4, písmeno b), bod 2 zákona č. 321/2004 Sb. v platném znění.
3. Nevyhovující geograficita: porušení ustanovení článku 103 nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013 v platném znění + neoprávněné užití tradičních výrazů: porušení ustanovení článku 113 nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013. Poznámka: Ten, kdo uvádí do oběhu vína označená jako vína s CHOP (jakostní odrůdová vína, vína s přívlastkem, VOC…) nebo s CHZO (české nebo moravské zemské víno) tuzemské provenience, a přitom se zjistí, že se nejednalo o tuzemská vína, tak porušuje ustanovení článku 118 v odst. 1 nařízení Rady ES č.1234/2007.

 

XI. Sběrná místa

 1. Velké Pavlovice

Ekocentrum Trkmanka

Nádražní 1/1

Velké Pavlovice – 691 06

e-mail: info@ekocentrum-trkmanka.com

tel.: +420 519 325 313

 

 1. Velké Bílovice
  BS Vinařské potřeby
  Žižkovská 1230
  691 02 Velké Bílovice
  e-mail: info@vinarskepotreby.cz
  tel.: 519 347 524
  po-pá: 7.30–17.00 hod., so: 7.30–11.00 hod.

 

 1. Nosislav

Vinařství Válka

Kroužek 428

69164 Nosislav

e-mail: info@vinarstvivalka.cz

tel.: 547 231 628

 

Možnost zaslání vzorků na adresu Ekocentra Trkmanka

Kontakt:
Pavla Škrabalová
e-mail: pavlaskrabalova@seznam.cz
tel.: 734 477 561

 

 

WETTBEWERBSSTATUTEN

Meditrina 2023

 

Der 7. Jahrgang des internationalen Weinwettbewerbs MEDITRINA ist ein internationaler Weinwettbewerb, der von Frauen organisiert und bewertet wird und gemäß den nationalen Standards zertifizierter Weinwettbewerbe in der Tschechischen Republik durchgeführt wird.

 

I. Organisationsteam

Veranstalter: Pavla Škrabalová

Sachverständiger Bürge: MgA. Natálie Bordácsová

Veranstalter: Mag. Michaela Sůvová

 

II. Wettbewerbsziel

1. Erhebung der Öffentlichkeit zum Beitrag von Frauen in die Welt des Weins. Annäherung der besten tschechischen, mährischen und ausländischen Weinsorten von Frauenauffassung.

2. Weinsorten aus verschiedenen Weinregionen fachlich zu beurteilen und dadurch die Weinproduktion und den Weinverkauf zu unterstützen.

3. Den persönlichen Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen Frauen aus dem Weinbau und der Weinwirtschaft zu vermitteln.

4. Der Herstellung und Vertiefung von Produktions-, Geschäfts- und sozialen Beziehungen zwischen Weinproduzenten, -händlern und -konsumenten dienen, nicht nur unter Frauen.

 

III. Bedingungen für die Teilnahme am Wettbewerb

1. Der Wettbewerb wird für Regional-, Qualitäts- und Qualitätsweinsorten mit Herkunftsbezeichnung aus der Tschechischen Republik und anderen Ländern der entsprechenden Kategorien ausgeschrieben.

2. Die zum Wettbewerb angemeldeten Weinsorten müssen dem Gesetz über Weinbau und Weinbergung Nr. 321/2004 Slg. in der gültigen Fassung (im Folgenden als „Weingesetz“ bezeichnet) und den damit verbundenen Vorschriften der Europäischen Union entsprechen. Ausländische Weinsorten, die am Wettbewerb teilnehmen, müssen den im Ursprungsland des Weins geltenden Rechtsvorschriften entsprechen.

3. Der Antrag muss ausschließlich über www.elwis.cz gesendet werden, wo jede Weinprobe registriert wird. Der ausgedruckte und unterschriebene Antrag muss gleichzeitig mit den Weinproben in den Sammelstellen vom 4.01.2024 bis 4.03.2024 abgegeben werden. Die Gesamtzahl der zum Gewinnspiel angemeldeten Proben ist begrenzt, von maximal 250 Stück. Die Anzahl der Proben eines Antragstellers beträgt von maximal 8 Stück. Die Registrierung wird gestoppt, wenn die Gesamtzahl der Proben erreicht ist, spätestens jedoch bis zum 4. März 2024. Die Registrierung enthält die Identifikation des Antragstellers (oder des Weinproduzenten, falls abweichend vom Antragsteller ist) und bei einzelnen Weinsorten eine Kennzeichnung mit mindestens folgenden Angaben:

• Handelsname des Weins

• Sorte, evtl. Zusammensetzung der Cuvée

• Qualitätsklassifizierung nach dem Weingesetz

• Erntejahr

• Weinregion, Subregion oder Dorf- und Weinbergsweg

• Wettbewerbskategorie

• Chargennummer

• Restzuckergehalt – Glucose + Fructose (g/l)

• Volumen Alkohol (Vol.-%)

• Angabe, ob der Wein von einer Frau hergestellt wurde (im Feld Anmerkung)

• Qualitätsregistrierungsnummer (im Falle von Qualitätsweinsorten und Qualitätsweinsorten mit Herkunftsbezeichnung aus der Tschechischen Republik – kann sie anstelle der Papierkopie des Klassifizierungsbeschlusses verwendet werden)

• chemische Analyse in elektronischer Form (kann die Dokumentation in Papierform ersetzen)

4. Die Teilnahmegebühr für eine Probe beträgt von 200 CZK / 8 Euro und wird spätestens am 20. März 2023 auf das Konto überwiesen. Kontonummer in der Tschechischen Republik: 2400701075/2010. Andere Währungen und internationale Zahlungen: IBAN: CZ0720100000002400701075 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

5. Jede Flasche muss vom Antragsteller entsprechend dem geltenden Weingesetz etikettiert werden. Eine falsche Kennzeichnung des Musters oder falsche Angaben in der Bewerbung berechtigen zum Ausschluss des Musters vom Gewinnspiel ohne Anspruch auf Rückerstattung der Anmeldegebühr.

6. Mit jedem registrierten Muster muss der Hersteller eine Kopie des SZPI-Beschlusses weiterleiten, oder MZe, über die Einstufung von Qualitätsweinsorten und Qualitätsweinsorten mit Attribut (kann durch Angabe der Registriernummer der Qualität im Antrag ersetzt werden).

7. Die Menge des produzierten Weins, die zum Wettbewerb angemeldet wird, ist nicht begrenzt.

8. Der Bewerber stellt dem Wettbewerbsveranstalter zwecks sensorischer Beurteilung und anschließender Präsentation von Wettbewerbsmustern 3 Flaschen ohne Volumenunterschied zur Verfügung. Die Schachtel mit dem Wettbewerbsmuster wird mit einem Etikett von Elvis-Anmeldesystem gekennzeichnet. Der von der Önologin hergestellte Wein muss im Anmeldeformular angeführt werden.

 

IV. Kategorie

A. Trockene und halbtrockene stille Weißweinsorten (Restzucker bis 12 g/l inklusive)

B. Weiße halbsüße stille Weinsorten (Restzucker über 12 g/l bis einschließlich 45 g/l)

C. Rosé und Bordeaux trocken, halbtrocken und halbsüß (Restzucker bis 45 g/l inklusive)

D. Trockene und halbtrockene rote Stillweinsorten (Restzucker bis 12 g/l inklusive)

E. Stille Süßweinsorten (Restzucker über 45 g/l, unabhängig von verwendeter Farbe und Technologie)

F. Natürliche weiße und orange stille Weinsorten

 

V. Weinbewertung

1. Die Weinbewertung findet am 9. März 2023 in Velké Pavlovice statt.

2. Die Präsentation der Verkoster findet um 8:30 Uhr im Ökozentrum Trkmanka statt, die Bewertung beginnt um 9:00 Uhr.

3. Die Bewertung der Weinsorten erfolgt nach dem 100-Punkte-System der Internationalen Union der Önologen mit dem elektronischen System ELWIS.

4. Die Weinsorten werden anonym und nur mit einer Probennummer vorgelegt.

5. Alle Weinsorten werden dekantiert und aus Glaskaraffen in hochwertige Degustationsgläser mit einem Volumen von min. 350 ml eingeschenkt. Es gibt 3 Gläser des entsprechenden Typs.

6. Die Auswertung erfolgt in einem hellen, gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 20-23 °C, gesichert gegen Störeinflüsse.

7. Proben der Kategorien A und D werden nach Sorten, Jahrgang (absteigend) und Restzuckergehalt (aufsteigend) sortiert und bewertet.

8. Andere Kategorien werden nur nach dem Restzuckergehalt (in aufsteigender Reihenfolge) geordnet.

9. Den Verkostern steht eine Liste der vorgelegten Proben mit Probennummer, Jahrgang und Kategorie zur Verfügung; für die Kategorien A und D auch Abart.

Die Weinsorten werden bei Temperaturen serviert: Weißwein, Roséwein und Rotwein von 10-12 °C, Rotwein und Orangenwein von 14-16 °C (gemessen in der Flasche, Toleranz +/- 1 °C).

10. Jede Kommission wertet von maximal 50 Proben/Tag aus, in Ausnahmefällen kann eine Ausnahme vom Wettbewerbsgaranten gewährt werden.

11. Die Pause während der Bewertung wird von der Vorsitzenden der Kommission festgelegt.

12. Der am besten bewertete Wein jedes Komitees wird zur Bewertung des Komitees der Vorsitzenden (100-Punkte-System) weitergeleitet, das den Gewinner des Wettbewerbs ermittelt.

 

VI. Expertenkommissionen

1. Die Gutachter sind ausgewählte Verkoster aus dem In- und Ausland. Die Weinbewertungen werden vom Fachausschuss mit der Anzahl von mindestens 4 Verkosterinnen und der Vorsitzenden der Kommission durchgeführt. Die Bewertung jedes Ausschusses wird von der Vorsitzenden des Ausschusses verwaltet.

2. Die Bewertung der Kommissionsvorsitzenden wird in die Gesamtbewertung eingerechnet.

3. Als Ergebnis wird ein Punktwert durch den Punktedurchschnitt der Einzelbewertungen aller Verkoster der Kommission gebildet.

4. Die Mitglieder der Fachkommissionen und ihre Vorsitzenden werden vom Garanten des Wettbewerbs berufen.

5. Alle Gutachter müssen ein gültiges Zertifikat der Verkostungsprüfung haben (gemäß den Organisationsrichtlinien von SZPI, ČSN ISO 8586-2, 8586 für sensorische Sachverständige oder sie müssen ins Register der Verkoster des Nationalen Weinzentrums eingetragen werden). Der fachkundige Garant des Wettbewerbs kann in begründeten Fällen (z. B. ausländische Verkoster) auch eine Gutachterin/einen Gutachter zulassen, die/der die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, aber Erfahrungen mit ähnlichen Wettbewerben hat und deren Fachkenntnisse über die allgemeinen Standards hinausgehen.

6. Das Präsidium setzt sich aus den Vorsitzenden der einzelnen Gremien und einem fachlichen Garanten des Wettbewerbs zusammen.

 

VII. Wein- und Preisbewertung

1. Den bewerteten Weinsorten werden Medaillen verliehen: großes Gold – ab 90 Punkten, Gold ab 86 Punkten, Silber – ab 83 Punkten.

2. Ihnen werden auch Urkunden mit eindeutiger Angabe des Erzeugers (Antragstellers) der verliehenen Auszeichnung und des Weins ausgestellt.

3. Der Wein mit der höchsten Bewertung durch das Komitee der Vorsitzenden erhält den Titel „Champion“.

4. Die am besten bewerteten Weinsorten in den einzelnen Kategorien werden als Kategoriesieger ausgezeichnet. Für die beste Weinsammlung (Sammlung von 4-8 Proben) wird das Diplom für die beste Sammlung von Meditrina verliehen.

6. Sonderpreise

• Der bestbewertete ausländische Wein – Urkunde für den am höchsten bewerteten Wein aus einem fremden Land

• Der beste Wein einer Önologin – ein Diplom für den bestbewerteten Wein, der von einer Frau produziert wurde

7. Bei Punktgleichheit sind die weiteren Kriterien für die Prämierung wichtig: das arithmetische Mittel unter Eliminierung von Extremwerten und der Median. Sollte danach immer noch keine Entscheidung getroffen werden, werden alle Weinsorten mit der gleichen Punktzahl prämiert.

 

VIII. Förderungsmöglichkeiten

1. Hauptpartner des Wettbewerbs

2. Wettbewerbspartner

3. Medienpartner des Gewinnspiels

4. Anzeige im Wettbewerbskatalog, Größe A5 – 1.000 CZK, Größe A6 – 500 CZK

Die Einzelheiten der Partnerschaft werden vom Wettbewerbsveranstalter mit den einzelnen Partnerunternehmen ausgehandelt.

 

IX Sonderbestimmungen

1. Die feierliche Bekanntgabe der Wettbewerbsergebnisse zusammen mit dem Begleitprogramm und der Verkostung der Wettbewerbsproben findet am 18. Mai 2024 in Velké Pavlovice im Ökozentrum Trkmanka statt.

2. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Medaillen mit dem Meditrina-Logo für prämierte Weinsorten zu drucken und zu verteilen. Die willkürliche Kennzeichnung von Weinsorten mit dem Meditrina-Logo gilt als Gesetzesverstoß, unlauterer Wettbewerb und Rechtseingriff des Veranstalters.

3. Der Veranstalter behält sich das Fotografieren in der Veranstaltung und die anschließende Veröffentlichung von Fotos von der Veranstaltung nur mit ausschließlicher Genehmigung des Veranstalters.

4. Für den prämierten Wein stellt der Veranstalter auf Wunsch des Ausstellers selbstklebende Marken – Medaillen aus, die Kosten für die Herstellung der Medaillen trägt der Teilnehmer.

5. Der Veranstalter veröffentlicht den Status, die Bewerbung und die Bewertungsergebnisse auf www.meditrina.cz und in Form eines gedruckten Katalogs.

 

X. Ausschluss vom Gewinnspiel

Die Weinsorten von Erzeugern, denen laut Bescheid der Staatlichen Landwirtschafts- und Lebensmittelinspektion in den letzten zwei Jahren vor dem Wettbewerb aufgrund einer schriftlichen Anfrage ein wiederholtes Verstoss gegen das Weingesetz in folgenden Verfahren nachgewiesen wurde:

1. Nicht genehmigte önologische Verfahren

a) Zusatz von Glycerin, Farbstoffen und anderen nicht zugelassenen Stoffen: Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission – die genannten Stoffe sind nicht unter den zugelassenen Stoffen in Anhang I aufgeführt, die bei der Weinherstellung verwendet werden dürfen.

b) Zugabe von Wasser und Ethanol: Verweis in den Bestimmungen der Verordnung EP und ER (EU) Nr. 1308/2013 in der gültigen Fassung, Anhang VIII, Teil 2, Absatz A, Punkte 1 und 2

c) Überschüssiges Ethanol aus Rübenzucker: Verweis auf Verordnung EP und ER (EU) Nr. 1308/2013 idgF, Anhang VIII, Absatz A, Punkt 2 Buchstaben a) und b).

2. Produkte unbekannter Herkunft oder Produkte aus Produkten: § 27 Absatz 4 Buchstabe b), Punkt 2 des Gesetzes Nr. 321/2004 in der gültigen Fassung

3. Nicht entsprechende Geographie: Verstoß gegen die Bestimmungen von Artikel 103 der Verordnung EP und ER (EU) Nr. 1308/2013 in der gültigen Fassung + unbefugte Verwendung traditioneller Ausdrücke: Verstoß gegen die Bestimmungen von Artikel 113 der Verordnung EP und ER (EU) Nr 1308/2013. Hinweis: Die Person, die als gU-Weinsorten gekennzeichnete Weinsorten (Qualitätssabartweinsorten, Weinsorten mit dem Attribut, VOC…) oder g.g.A. (tschechischer oder mährischer Regionalwein) heimischen Ursprungs in Verkehr bringt, und dabei wird festgestellt, dass es sich nicht um heimische Weinsorten handelt, verstößt damit gegen die Bestimmungen des Art. 118 Abs. 1 der EG-Verordnung Nr. 1234/2007.

 

XI. Sammelstellen

1. Velké Pavlovice                                    2. Velké Bilovice                            3. Nosislav

Ökozentrum Trkmanka                              BS Weinzubehör                             Weingut Valka

Bahnhof 1/1                                             Žižkovská 1230                              Ring 428

Velke Pavlovice – 691 06                           691 02 Velké Bílovice                      61964 Nosislav

E-Mail: info@ekocentrum-trkmanka.com      E-Mail: info@vinarskepotreby.cz       E-Mail: info@vinarstvivalka.cz

Telefon: +420 519 325 313                         Telefon: 519 347 524                       Telefon: 547 231 628

                                                             Mo-Fr: 7:30–17:00, Sa: 7:30–11:00   

 

Die Proben sind an die Adresse Ecocenter Trkmanka zu senden.

 

Kontakt:

Pavla Škrabalová

E-Mail: pavlaskrabalova@seznam.cz

Telefon: 734 477 561

 

 

MEDITRINA

MEDITRINA is an international wine competition organized by women and held in accordance to national standards certified wine competitions in the Czech Republic.

Organization team

Managing Director: Pavla Škrabalová Organizer: Mgr. Michaela Bartušová

Professional Guarantor/Oenolog: MgA Natálie Bordácsová

Organizer: Mgr. Michaela Sůvová

Goal of the competition 

 • To raise public awareness of the benefits of women in the wine world – showing the highest quality Czech, Moravian and foreign wines from a woman’s point of view

 • To professionally evaluate wines from different wine regions and thus support wine production and sales

 • To provide an exchange of personal experience and knowledge between women within the viticulture-oenology field

 • To better establish, serve and deepen the commercial/social relations between wine producers, traders and consumers among all participants in the competition

Conditions of Participation for the Competition 

 • The competition is declared for zemské víno, quality and quality wines originating from the Czech Republic and additional countries within their corresponding categories.

 • Wines entered into the competition must comply with the Act of vine growing and winemaking No. 321/2004 Sb., as amended (hereinafter “wine law”), and related to the EU regulations. Foreign wines entered into the competition must comply with the legislation in force of a wine’s country of origin.

 • Applications may only be sent via www.elwis.cz, where each sample of wine will be logged. The printed and signed application must be handed in with the samples of wines and collection points between 4th of January 2024 to 4th of March 2024.

The total number of wine samples that can be entered into the competition is limited to a maximum of 250, with the number of samples per single applicant at a maximum of 8. Application acceptance will finish after the total number of samples has been reached, but no later than 4th of March 2024.

The application shall contain the identification of the applicant (or a wine manufacturer, if it differs from the applicant) and each of the wine samples will be identified with the following particulars:

 • Wine brand name

 • A variety, possibly composition of the cuvée

 • Composition of the cuvée

 • Quality classification according to the Wine Law

 • Year of harvest

 • Wine area, sub-region, village and vineyard

 • Competition category

 • Bach number

 • Residual sugar content – glucose + fructose (g/l)

 • Alcohol volume (% vol)

 • Indication of whether the wine was made by a woman (in the Note field)

 • Registration number of Quality wine (only in the case of quality wines from the Czech Republic – it can be replaced by a paper copy of the classification)

 • Chemical analysis in an electronic form (it can be replaced by a paper form)

 • The participation fee for each sample is 200 CZK / 8 Euro and will be paid by transfer to the bank account listed below by 20th of March 2023 at the latest.

Czech currency bank account No.: 2400701075/2010

Other Currencies/International Transfers:CZ0720100000002400701075 SWIFT/BIC:

FIOBCZPPXXX

Each bottle must be marked by the applicant in accordance with the applicable wine law. Incorrectly labelled sample or incorrect information in the application justifies excluding the sample from a competition without any refund of the registration fee.

 • With each submitted sample, the manufacturer must submit a copy of the CAFIA (Czech Agriculture and Food Inspection Authority) Decision, or Ministry of Agriculture Decision, on the classification of quality wines (to be replaced by registration No. of quality confirmation in the application). In the case of terrestrial wines, the wine must be handed over at the same time documents proving the origin of the wine – a copy of the vineyard registration (in case of own grapes) or a copy of the purchase document (registration sheet, delivery note, bill, etc.). Part of the application is also a chemical analysis from an accredited laboratory or laboratory certified by CAFIA (can be uploaded to the electronic application form at www.elwis.cz).

 • The wines entered to competition are not limited by quantity produced.

 • No matter what volume, the applicant will provide 3 bottles to the competition’s organizer ownership for the purposes of sensory assessment and a follow-up presentation of the competition samples. A package with the samples will be marked by a label from the Elwis login system.

Categories 

A. Still white dry and semi-dry wines (residual sugar up to 12 g/l inclusive)

B. Still white semi-sweet wines (residual sugar over 12 g/l to 45 g/l inclusive)

C. Rosé and claret dry, semi-dry and semi-sweet (residual sugar up to 45 g/l inclusive)

D. Still red dry and semi-dry wines (residual sugar up to 12 g/l inclusive)

E. Still sweet wines (residual sugar over 45 g/l, without distinction of color and used technology)

F. Still natural wines

Wine evaluation 

The wine evaluation will be held on the 9th of March 2024 in Ekocentrum Trkmanka in Velké Pavlovice.

Attendance of the evaluators at the Žabčice Folk House starts at 8.00 am, with the beginning of the evaluation starting at 8.30 am.

Wines are rated using the 100-point system of the International Union of Oenologists and the electronic ELWIS system.

Wines are presented anonymously, with a sample number only.

All wines are decanted and poured from glass carafes into quality wine tasting

glasses with a minimal volume of 350 ml. There are 3 appropriate glass types.

Evaluation is held in a bright, well-ventilated room at 20-23 °C, secured against interference effects.

Samples of categories A and D are ordered and evaluated according to varieties, year (descending) and content of residual sugar (ascending). Other categories are classified according to residual sugar (ascending).

Wine tasters have a list of samples, indicating the sample number, year and category; for categories A and D also a variety. Wines are served at temperatures: white, pink wine and clarets 10-12 ° C, red wine 14-16 °C (measured in a bottle, tolerance +/- 1 °C). The break during the evaluation is determined by the chairwoman of the committee.

The best-graded wine of each commission is assigned to the Commission’s evaluation

(100-point system) to determine the Champion of the competition.

Professional Comissions 

Evaluators are selected tasters from the Czech Republic and abroad. Wine evaluation will be carried expert committees with a minimum of 4 members and a commission chairwoman. Evaluation of each commission is headed by the chairwoman of the commission. The evaluation of the chairwoman of the commission shall be counted in overall rating. The result is an average point value formed by the individual points evaluation of all the tasters of the commission.

The members of the expert committees and their chairperson are appointed by the competition guarantor. All evaluators must be holders of a valid degustation certificate (according to the organizational the CAFIA Directive, ISO 8586-2, 8586 for expert sensory assessors, equivalent, ie they must be registered in the Registry of National Wine Center’s tasters). In justified cases (foreign tasters, etc.), the guarantor of the competition can also allow to do the wine evaluation to a woman evaluator, who does not meet the above conditions but has experience with similar competitions and her expertise exceeds the general standards.

The commission of chairwomen shall be composed of the chairwomen of the individual committees and the professional guarantor of the competition.

Evaluation and awards 

Evaluated wines will be awarded by medals: Great Gold – from 90 points, Gold – from 86 points and Silver – from 83 points. Medals will also be issued with certificates with clear specification of the manufacturer (applicant), award and wine. The highest-rated wine by the Committee of chairwomen will be awarded the title Champion.

The highest rated wines in each category receive Winner of the Category Award, and the best collection of wines (collection: 4-8 samples) will be awarded the Best Meditrina Collection Award.

Special awards

 • Best-graded foreign wine – Diploma for the highest rated wine of a foreign country

 • The best wine of a female enologist – a Diploma for the highest rated wine made by a woman 

If the points match, the arithmetic mean with the elimination of extreme values and the median are the other criteria for awarding the award. If there is still no decision after that, all wines with the same point rating will be awarded.

Promotion options 

1. The Main Partner of the Competition

2. Partners of the Competition

3. Media Partners of the Competition

4. Advertisement in the Competition catalog: Size A5 – 1000 CZK, Size A6 – 500 CZK.

***Details of the partnership will be arranged by the organizer of the competition with the individual partner companies

Special provisions 

2. The ceremonial announcement of the competition’s results together with accompanying program and tasting of the competition samples will take place on May 18 2024, in Ekocentrum Trkmanka in Velké Pavlovice.

Start at 2 pm

3. The organizer reserves the right to print and distribute medals with the Meditrina logo for award-winning wines. An arbitrary labelling of wines with the Meditrina logo is considered a violation

status, unfair competition behaviour, and interference with organizer’s rights.

4. The organizer reserves right of taking photos at the event and the subsequent publication of photos. Others only with the exclusive permission of the event organizer.

5. The organizer issues self-adhesive stamps – medals for the awarded wine at the request of the exhibitor. The costs associated with producing the medal are paid by the participant.

6. The organizer will publish status, application form and results on the meditrina.cz website and as a printed catalogue.

Exclusion from the competition

Wines will be excluded from the competition if a producer during the last two years prior to the competition, according to the official communication of the Czech Agriculture and Food Inspection Authority, on the basis of a written document has been legally confirmed a repeated violation of the Wine Law in the following procedures:

1. Illegal oenological practices

2. (a) Addition of glycerol, dyes and other non-permitted substances: reference to Commission Regulation

(EC) No 606/2009 – those substances are not listed among the permitted substances in the Annex

I, which can be used in the production of wine.

3. (b) Water and ethanol: reference in the provisions of Regulation EP and ER (EU) No 1308/2013

as amended, Annex VIII, Part 2, paragraph A, points 1 and 2.

4. (c) Above-quota ethanol from beet sugar: reference to Regulation EP and ER (EU)

1308/2013, as amended, Annex VIII, paragraph A, point 2 (a) and (b).

5. Products of unknown origin or products made of products: § 27 paragraph 4,

letter b), point 2 of Act No. 321/2004 Coll. as amended.

6. Insufficient geography: infringement of Article 103 of the EP and ER (EU)

1308/2013 as amended + unauthorized use of traditional terms: infringement

Article 113 of the EP and ER (EU) No 1308/2013. Note: Whoever

puts into circulation wines designated as PDO wines (quality wine, wines with

attribute, VOC …) or with PGI (Czech or Moravian wine) domestic

provenance, and finding that it was not a domestic wine, it violates

Article 118 paragraph 1 of Council Regulation (EC) No 1234/2007.

Collection Points for Wine Samples and Applications

 1. Velké Pavlovice

2. Velké Bílovice
BS Vinařské potřeby
Žižkovská 1230
691 02 Velké Bílovice
e-mail: info@vinarskepotreby.cz
tel.: 519 347 524
po-pá: 7.30–17.00 hod., so: 7.30–11.00 hod.

  1. Nosislav

  Vinařství Válka

  Kroužek 428

  69164 Nosislav

  e-mail: info@vinarstvivalka.cz

  tel.: 547 231 628

   

  The possibility of sending samples to the address of Ecocenter Trkmanka.

  Contact:
  Pavla Škrabalová
  e-mail: pavlaskrabalova@seznam.cz
  tel.: 734 477 561