Statut soutěže

 

Meditrina 2019
statut soutěže
ženy vína
5. ročník mezinárodní soutěže vín
MEDITRINA je mezinárodní soutěž vín pořádaná a hodnocená ženami, konaná v souladu s Národními standardy
certifikovaných soutěží vín v ČR.

I. Organizační tým
Pořadatelka: Pavla Škrabalová
Odborná garantka a enoložka soutěže: Bc. Alžběta Suská

II. Cíl soutěže
Pozvednout povědomí veřejnosti o přínosu žen do vinařského světa. Přiblížit nejlepší česká, moravská a zahraniční
vína z pohledu žen.
Odborně posoudit vína z různých vinařských oblastí, a tím podpořit výrobu a prodej vín.
Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků mezi ženami z vinohradnicko-vinařského oboru.
Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky
a spotřebiteli nejen mezi ženami.

III. Podmínky účasti v soutěži
1. Soutěž se vyhlašuje pro vína zemská, jakostní a jakostní s přívlastkem původem z České republiky a ostatních
zemí odpovídajících kategorií.
2. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném
znění (dále jen „vinařský zákon“) a souvisejícím předpisům Evropské unie. Zahraniční vína přihlášená do
soutěže musí odpovídat legislativě platné v zemi původu vína.
3. Přihláška musí být poslána výhradně přes www.elwis.cz, kde bude přihlášen každý vzorek vína. Vytištěná a podepsaná
přihláška musí být odevzdána současně se vzorky vín na sběrná místa od 21. 1. 2019 do 20. 3. 2019.
Počet celkově přihlášených vzorků do soutěže je limitován na max. 250, počet vzorků od jednoho přihlašovatele je
max. 8. Přihlašování bude zastaveno po dosažení celkového počtu vzorků, nejpozději však 18. března 2019.
Přihláška obsahuje identifikaci přihlašovatele (případně výrobce vína, pokud je odlišný od přihlašovatele) a u jednotlivých
přihlašovaných vín identifikace minimálně s těmito údaji:
WWW.MEDITRINA.CZ
• obchodní název vína
• odrůda, eventuelně složení cuvée
• jakostní zařazení podle vinařského zákona
• ročník sklizně
• vinařská oblast, podoblast, příp. obec a viniční trať
• soutěžní kategorie
• číslo šarže
• obsah zbytkového cukru – glukóza + fruktóza (g/l)
• objem alkoholu (% obj.)
• údaj o tom, zda bylo víno vyrobeno ženou (v poli Poznámka)
• evidenční číslo jakosti (v případě vín jakostních a jakostních vín s přívlastkem původem z ČR – lze jím
nahradit papírovou kopii rozhodnutí o zatřídění)
• chemický rozbor v elektronické podobě (lze jí nahradit doložení v papírové verzi)
4. Účastnický poplatek za jeden vzorek činí 200 Kč / 10 Euro a bude hrazen zasláním na účet nejpozději do
18. března 2019.
Č. účtu v České republice: 2400701075/2010
Jiné měny a mezinárodní platby: IBAN:CZ0720100000002400701075 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Každá láhev musí být přihlašovatelem označena podle platného vinařského zákona. Nesprávné označení vzorku
nebo uvedení nesprávných údajů v přihlášce opravňuje k vyloučení vzorku ze sutěže bez nároku na vrácení
přihlašovacího poplatku.
5. S každým přihlášeným vzorkem musí výrobce předat kopii Rozhodnutí SZPI, resp. MZe, o zatřídění jakostních
vín a jakostních vín s přívlastkem (lze nahradit uvedením evid. č. jakosti v přihlášce). V případě
zemských vín je třeba současně s vínem předat dokumenty prokazující původ vín – kopie registrace vinice
(u vlastních hroznů) nebo kopie nákupního (pořizovacího) dokladu (evidenční lístek, dodací list atd.). Součástí
přihlášky je též chemická analýza z akreditované laboratoře nebo laboratoře pověřené SZPI (lze nahrát
k elektronické přihlášce na www.elwis.cz).
6. Množství vyrobeného vína přihlášeného do soutěže není limitováno.
7. Přihlašovatel poskytne 3 lahve bez rozdílu objemu do vlastnictví pořadatelky soutěže pro potřeby senzorického
posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků. Karton se soutěžním vzorkem bude označen štítkem
z přihlašovacího systému Elwis.

IV. Kategorie
A. Bílá tichá vína suchá a polosuchá (zbytkový cukr do 12 g/l včetně)
B. Bílá tichá vína polosladká (zbytkový cukr nad 12 g/l do 45 g/l včetně)
C. Tichá vína sladká (zbytkový cukr nad 45 g/l, bez rozdílu barvy a použité technologie)
D. Rosé a klarety suché, polosuché a polosladké (zbytkový cukr do 45 g/l včetně)
E. Červená tichá vína suchá a polosuchá (zbytkový cukr do 12 g/l včetně)

V. Hodnocení vín
Hodnocení vín proběhne dne 23. března 2019 v Žabčicích.
Prezence degustátorek v Lidovém domě Žabčice v 8.00 hod., začátek hodnocení v 8.30 hod.
Vína se hodnotí 100bodovým systémem Mezinárodní unie enologů pomocí elektronického systému ELWIS.
WWW.MEDITRINA.CZ
Vína se předkládají anonymně, pouze s číslem vzorku.
Všechna vína jsou dekantována a nalévána ze skleněných karaf do kvalitních degustačních sklenic o objemu min.
350 ml. K dispozici jsou 3 sklenice příslušného typu.
Hodnotí se ve světlé, dobře větrané místnosti o teplotě 20–23 °C, zajištěné proti rušivým vlivům.
Vzorky kategorií A a E se řadí a hodnotí podle odrůd, ročníku (sestupně) a obsahu zbytkového cukru (vzestupně).
Ostatní kategorie se řadí jen dle zbytkového cukru (vzestupně).
Degustátorky mají k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením čísla vzorku, ročníku a kategorie; u kategorií
A a E také odrůdu.
Vína se podávají při teplotách: bílé, růžové víno a klarety 10-12 °C, červené víno 14-16 °C (měřeno v lahvi, tolerance
+/- 1 °C).
Každá komise hodnotí max. 50 vzorků/den, výjimku může ve výjimečných případech udělit garantka soutěže.
Hodnotí se v ucelených sériích po cca 15 vzorcích, po nichž následuje přestávka s neutrálním občerstvením mimo
prostory hodnocení.
Nejlépe hodnocené víno z každé komise je postoupeno do hodnocení Komise předsedkyň (100bodový systém),
která z nich určí Šampiona soutěže.

VI. Odborné komise
Hodnotitelky jsou vybrané degustátorky z tuzemska a zahraničí. Hodnocení vín budou provádět odborné komise
s počtem nejméně 4 degustátorek a předsedkyní komise. Hodnocení každé komise řídí předsedkyně komise.
Hodnocení předsedkyně komise se započítává do celkového hodnocení. Výsledkem je bodová hodnota tvořená
průměrem bodů jednotlivých hodnocení všech degustátorek dané komise.
Členky odborných komisí a jejich předsedkyně jmenuje garantka soutěže. Všechny hodnotitelky musí být držitelky
platného osvědčení o degustační zkoušce (dle organizační směrnice SZPI, ČSN ISO 8586-2, 8586 pro odborné
senzorické posuzovatele, příp. rovnocenné, tj. musí být zapsány v Registru degustátorů Národního vinařského
centra). V odůvodněných případech (zahraniční degustátorky apod.) může odborná garantka soutěže umožnit
hodnocení rovněž ženě, která výše uvedené podmínky nesplňuje, avšak má zkušenosti s obdobnými soutěžemi
a její odbornost převyšuje obecné standardy.
Komise předsedkyň je tvořena předsedkyněmi jednotlivých komisí a odbornou garantkou soutěže.

VII. Vyhodnocení vín a ceny
Ohodnoceným vínům budou uděleny medaile: velká zlatá – od 90 bodů, zlatá – od 86 bodů, stříbrná – od 83 bodů.
Budou jim také vystaveny diplomy s jednoznačnou specifikací výrobce (přihlašovatele), uděleného ocenění a vína.
Nejvýše ohodnocené víno Komisí předsedkyň získá titul Šampion.
Nejvýše ohodnoceným vínům v jednotlivých kategoriích budou udělena ocenění Vítěz kategorie. Za nejlepší
kolekci vín (kolekce: 4-8 vzorků) bude udělen diplom Nejlepší kolekce Meditriny.
Speciální ceny
• Nejlépe ohodnocené zahraniční víno – diplom pro nejvýše hodnocené víno ze zahraniční země; podmínkou
je přihlášení nejméně deseti vzorků z dané země
• Nejlepší víno ženy enoložky – diplom pro nejvýše hodnocené víno vyrobené ženou
• Nejlepší Frankovka – diplom a pohár viceprezidentky Svazu vinařů ČR pro nejvýše hodnocenou červenou
Frankovku
WWW.MEDITRINA.CZ
Při shodě bodů je dalším kriteriem pro udělení ocenění aritmetický průměr s eliminací krajních hodnot a dále
medián. Pokud by i poté nebylo rozhodnuto, budou oceněna všechna vína se shodným bodovým hodnocením.

VIII. Možnosti propagace
1. Hlavní partner soutěže
2. Partneři soutěže
3. Mediální partneři soutěže
4. Reklama v katalogu soutěže, rozměr A5 – 1 000 Kč, rozměr A6 – 500 Kč.
Podrobnosti partnerství dojedná pořadatel soutěže s jednotlivými partnerskými firmami.

IX. Zvláštní ustanovení
1. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spolu s doprovodným programem, tancem a degustací soutěžních vzorků
proběhne 23. března 2019 v Lidovém domě Žabčice. Začátek v 19.00 hod.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo na tisk a distribuci medailí s logem Meditrina pro oceněná vína. Svévolné označování
vín s logem Meditrina je považováno za porušení statutu, nekalé soutěžní jednání a zasahování do práv
pořadatele.
3. Pořadatel si vyhrazuje fotografování na akci a následné zveřejnění fotografií z akce jen s výhradním svolením
pořadatele akce.
4. Pořadatel vydá pro oceněné víno na požádání vystavovatele samolepicí známky – medaile, náklady spojené
s výrobou medailí hradí účastník.
5. Pořadatel zveřejní statut, přihlášku a výsledky hodnocení na www.meditrina.cz a formou tištěného katalogu.

X. Vyloučení ze soutěže
Z účasti na soutěži budou vyloučena vína takového producenta, kterému bylo dle oficiálního sdělení Státní
zemědělské a potravinářské inspekce na základě písemného dotazu pravomocně v posledních dvou letech před
konáním soutěže prokázáno opakované porušení vinařského zákona v následujících postupech:
1. Nepovolené enologické postupy
a) Přídavek glycerolu, barviv a dalších nepovolených látek: odkaz na nařízení Komise (ES) č. 606/2009 – uvedené
látky nejsou uvedeny mezi povolenými látkami v příloze I, které lze použít při výrobě vína.
b) Přídavek vody a ethanolu: odkaz v ustanovení nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013 v platném znění, příloha
VIII, část 2, odstavec A, bod 1 a 2.
c) Nadlimitní ethanol původem z řepného cukru: odkaz na nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013 v platném
znění, příloha VIII, odstavec A, bod 2 písmene a) a b).
2. Produkty neznámého původu nebo produkty vyrobené z produktů: § 27 odstavec 4, písmeno b), bod 2 zákona
č. 321/2004 Sb. v platném znění.
3. Nevyhovující geograficita: porušení ustanovení článku 103 nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013 v platném
znění + neoprávněné užití tradičních výrazů: porušení ustanovení článku 113 nařízení EP a ER (EU)
WWW.MEDITRINA.CZ
č. 1308/2013. Poznámka: Ten, kdo uvádí do oběhu vína označená jako vína s CHOP (jakostní odrůdová vína,
vína s přívlastkem, VOC…) nebo s CHZO (české nebo moravské zemské víno) tuzemské provenience, a přitom
se zjistí, že se nejednalo o tuzemská vína, tak porušuje ustanovení článku 118 v odst. 1 nařízení Rady ES č.
1234/2007.

 

1. Žabčice – sportovní hala
tel: 777209070
po–pá: 15-22 hod, so–ne: 9-20 hod

2. Velké Bílovice
BS Vinařské potřeby
Žižkovská 1230
691 02 Velké Bílovice
e-mail: info@vinarskepotreby.cz
tel.: 519 347 524
po-pá: 7.30–17.00 hod., so: 7.30–11.00 hod.

3. Bavory
Vinařství Drmola
692 01 Bavory 46
Po předchozí domluvě na tel. 736 487 749.

4. Roztoky (pro oblast Čechy)
Vinařství Ludwig s.r.o.
Palackého 956
252 63 Roztoky
e-mail: roztoky@vinnesklepy.cz
po-pá: 8.00-16.00 hod.
Kontakt:
Pavla Škrabalová
e-mail: pavlaskrabalova@seznam.cz
tel.: 734 477 561

 

 

MEDITRINA 2018

Frauen des Weines

4.Jahrgang eines Internationales Wein Wettbewerbes

 

 

STATUT des Wettbewerbes

 

MEDITRINA ist internationales Wettbewerb durchgeführt und bewertet von Frauen. Es wird durchgeführt nach den Tschechischen nationalen Standards zertifizierter Wein- Wettbewerbe der CZ.

 

 1. Organisation

 

Direktor und Organisator: Pavla Škrabalová

 

Fachlicher Garant und Önologe: Ing. Šárka Nádvorníková

 

 1. Ziel des Wein-Wettbewerbes

Frauen Einfluss in der Winzer- Welt in das Gedächtnis der Öffentlichkeit zu heben. Beste tschechische, mährische und ausländische Weine – aus der Sicht der Frauen vorzustellen.

Fachlich bewerten Weine aus den verschiedenen Weingebieten und somit Wein Verkauf zu unterstützen.

Ermöglichen Erfahrung Austausch zwischen Frauen aus dem Winzer Gewerbe.

Anknüpfen und vertiefen Beziehungen zwischen Winzern, Händlern und Verbrauchern in den Bereichen der Produktion, Handel aber auch gesellschaftlichen Ereignissen und das nicht nur zwischen Frauen.

 • Bedingungen zu Teilnahme an Wettbewerb
 1. Das Wettbewerb ist für hochwertige Weine gedacht, die aus der Tschechischen Republik und anderen EU-Ländern entsprechender Kategorien stammen.
 2. Die zum Wettbewerb angemeldeten Weine müssen im Einklang mit dem Gesetz über Weinbau und –Wirtschaft Nr. 321/2004 GBl., in gültiger Fassung (im weiteren „Gesetz“) sein und den entsprechenden Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft entsprechen. Ausländische Weine müssen mit der im betreffenden Land gültigen Legislative übereinstimmen.
 3. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über www.elwis.cz . Das Anmeldeformular zusammen mit allen Weinmustern muss in der Zeit vom 15. Januar bis 2. März 2018 an den Sammelstellen eintreffen.

Menge der zum Wettbewerb angemeldeten Weine ist limitiert auf max. 250, pro Anmelder max. 8Muster. Anmeldeschluss wird nach Erreichen der max. Muster Menge, spätestens aber am 2. März 2018.

Die Anmeldung muss beinhalten:

Die Identität des Anmelders oder des Wein – Produzenten (falls unterschiedlich) und bei jeden Weinminimal diese Informationen:

 • Handelsname des Weines
 • Sorte, bzw. Cuvée
 • Güteklassifikation nach dem jeweiligen Weingesetz
 • Jahrgang
 • Weinbaugebiet, Teilgebiet, Ried
 • Kategorie
 • Chargennummer
 • Inhalt Restzucker
 • Inhalt Alkohol
 • Inhalt Flasche
 • -Nr. Güte
 • Information ob der Wein durch eine Winzerin produziert wurde (Feld „Bemerkungen“)
 • Chemische Analyse in E-form – kann man nachreichen in Papier Form
 1. Die Teilnahmegebühr für 1 Muster beträgt 200 CZK /10 Euro, diese ist bei der Abgabe der Muster bar zu bezahlen bzw. durch Überweisung auf das Konto in der Tschechischen Republik bis 9. März 2018:

                        IBAN CZ0720100000002400701075 

                       SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

Bei ausländischen Weinen müssen entsprechende Bedingungen der jeweiligen Legislative erfüllt sein. Das Anmeldeformular muss den Ursprung der Weine sowie evtl. chemische Analyse aus einem akkreditierten Labor beinhalten.

 1. Kategorie
 1. Stille Weißweine trocken und halbtrocken (Restzucker max. 12 g/l)
 2. Stille Weißweine halbsüß (Restzucker über 12  bis 45 g/l)
 3. Stille Weine süß (Restzucker über 45g/l) ohne Farbunterschied
 4. Rose und Klaret trocken, halbtrocken und halbsüß (Restzucker max. 45 g/l)
 5. Stille Rotweine trocken und halbtrocken (Restzucker max. 12 g/l)

 

 1. Bewertung der Weine

 

Die Bewertung der Weine findet am 10. März 2018 in Kulturhaus Zabcice statt.

Vorstellung der Verkosterinnen: 8,00 Uhr, Beginn der Bewertung: 8,30 Uhr

Die Bewertung der Weine verläuft nach dem 100-Punkte System der internationalen Union der Önologen, je nach Sorte, Jahrgang, Restzucker. Die Bewertung ist anonym, nur nach der Muster- Nummer.

Alle Weine werden dekantiert. Die besten Weine aus jeder Kommission werden der Vorsitzenden vorgelegt (100 Punkte System) und die bestimmt den „Champion“

 

 1. Fachjury

Die Bewerter sind aus der Tschechischen Republik und aus dem Ausland ausgewählt. Die Jury besteht aus wenigstens 4 Verkosterinnen und 1 Juryvorsitzenden. Alle Bewerterinnen sind nach den Bedingungen der Anlage Nr. 14, Erlass Nr. 323/2004 GBl., in gültiger Fassung geprüft.

Alle Bewerter/innen müssen eine gültige Bescheinigung besitzen, nach SZPI, ČSN ISO 8586-2, 8586, für sensorische Bewerter, oder eine gleichwertige eingetragen in Nationalen Winzer Register.

In begründeten Fällen, z.B. bei ausländischen Verkosterinnen, kann der Wettbewerb Garant die Bewertung auch einer Frau ermöglichen, die zwar nicht über die oben genannte Bescheinigung verfügt, kann aber Praxis in Bewertung bei internationalen Wettbewerben nachweisen

Die Fachjury und deren Vorsitzende werden durch den Garanten des Wettbewerbes bestimmt. Die Vorsitzende leitet die Bewertung der Jury. Das Ergebnis ergibt sich durch die Punkte aller einzel- Bewertungen Aller Jury Mitglieder.

 

 • Auswertung der Weine, Preise

Großgoldmedaille – über 90 Punkte, Goldmedaille – über 86 Punkte, Silbermedaille – über 83 Punkte.

Wein mit bester Bewertung durch die Jury Vorsitzende erhält den Titel „Champion des Wettbewerbs Meditrina

Allen anderen Weinen mit der besten Bewertung werden die Preise Sieger der Kategorie …erteilt

Die beste Weinkollektion (1 Kollektion = 4 – 8 Muster) wird das Diplom Die beste Meditrina Kollektion 2018 erhalten.

Spezial Preise

 

 • Am besten bewertete ausländische Weine. Bedingung ist, dass aus jenen Land min. 10 Muster angemeldet bewertet wurden.
 • Bester Wein einer Önologin d.h. Urkunde für Wein produziert durch eine Frau
 • Bester Blaufränkischer Wein- Urkunde und Pokal der Vize-Präsidentin des Tschechischen Winzer Verbandes für am besten bewerteten Blaufränkischen Rotwein.

In Falle einer Punkte Gleichheit wird ein arithmetischer Durchschnitt nach der Eliminierung der Grenzwerte. Falls auch das zu keiner Entscheidung führen würde werden ausgezeichnet alle Punkte gleiche Weine.

VIII.      Werbung

 

 1. Haupt- Wettbewerb Partner
 2. Wettbewerb Partner
 3. Medialen Wettbewerb Partner
 4. Werbung in Katalog des Wettbewerbes, A5 – 1 000 CZK,  A6 – 500CZK  

Der Veranstalter verhandelt mit dem Partner Firmen

 

 1. Besondere Bestimmungen

 

 1. Die feierliche Bekanntmachung der Sieger mit Rahmenprogram, Tanz und Wein Kost findet am 10.März 2018 statt in Kulturhaus Žabčice statt. Beginn 19.00
 2. Der Veranstalter hat das Recht auf Druck und Distribution der Medaillen für die sieges- Weine mit dem Logo der Meditrina. Willkürliche Bezeichnung der Weine mit dem Logo Meditrina ist eine Verletzung der Statuten und unlauter Wettbewerb sowie eine Verletzung der Rechte des Organisators.
 3. Das Fotografieren wärend des Wettbewerbes und infolge der Veröffentlichung der Fotos ist erlaubt nur nach Absprache mit dem Organisator des Wettbewerbes.
 4. Der Veranstalter kann für die prämierten Weine auf Kosten des Teilnehmers selbstklebe Medaillen anfertigen lassen.
 5. Der Veranstalter veröffentlicht Statut, Anmeldeformular sowie auch die Ergebnisse an der meditrina.cz und auch in Form eines gedruckten Kataloges.

 

 1. Ausschluss aus dem Wettbewerb

Aus dem Wettbewerb können die Weine eines Winzers ausgeschossen werden, die in letzten 2 Jahren schriftlich benachrichtig wurden, dass sie gegen die Landes- Winzer Gesetze verstoßen haben, und das in folgenden Punkten:

 1. Unerlaubte önologische Vorgangsweisen:
 2. a) Zugabe von Glycerol, Farbstoffe und andere unerlaubte Stoffe: Verweis auf Anweisung der Kommission (ES)

Nr. 606/2009 – angegebene Stoffe sind nicht angeführt als erlaubte Zusatzstoffe für die Wein Produktion in der Anlage I

 1. b) Zugabe von Wasser und Ethanol: Verweis auf Anordnung EP a ER (EU) Nr. 1308/2013 in voller Fassung, Anlage VIII, Teil 2, Absatz A, Punkt 1 und 2.
 2. c) Ethanol über das Limit mit der Herkunft aus Rüben Zucker: Verweis auf Anordnung EP und ER (EU) Nr. 1308/2013 in voller Fassung, Anlage VIII, Absatz A, Punkt 2 Buchstabe a) und b).
 3. Produkte unbekannter Herkunft oder Produkte welche wurden produziert aus folgenden: § 27 Absatz 4, Buchstabe b), Punkt 2 Gesetz Nr. 321/2004 Sb. In der gültigen Fassung.
 4. Verstoß gegen Verordnung des Absatzes 103 der Anordnung EP und ER (EU) Nr. 1308/2013 in der gültigen Fassung und unerlaubtes Anwenden der traditionellen Begriffe: Verletzen der Anordnung des Absatzes 113 des EP und ER (EU) Nr. 1308/2013. Bemerkung: Wer in Umlauf Weine mit der Bezeichnung CHOP, VOC oder CHZO (Tschechische und Mährische Landes Weine) bringt und dabei wird festgestellt das es sich nicht um einheimische Weine handelt, der verstoßt gegen Anordnung des Rates und des Absatzes 118 in abs. 1 des ES Nr. 1234/2007.

 

 

 1. Weinmuster Sammelstellen
 2. A) Žabčice – Sporthalle

Tel: (*420) 777209070

Mo – Fr: 15-22 h

Sa – So: 9-20 h

 

B) VELKÉ BÍLOVICE

BS Vinařské potřeby
Žižkovská 1230
691 02 Velké Bílovice
E-Mail: info@vinarskepotreby.cz

tel.: + 420 519 347 524
Mo – Fr: 7.30–17.00 h
Sa:       7.30–11.00 h

 

 1. C) BAVORY

Vinařství Drmola

692 01  Bavory 46

Nach vor – ab Absprache +420 736 487 749.

 

 1. D) ROZTOKY (für Böhmen)

Vinařství Ludwig s.r.o.

Palackého 956

252 63 Roztoky

E-Mail: roztoky@vinnesklepy.cz

Mo – Fr:  8.00-16.00 h

 

 

 

                                                                                                                        

 

Kontakt: Pavla Škrabalová, E-Mail: pavlaskrabalova@seznam.cz, Mobil Tel.: +420 734 477 561

 

MEDITRINA

MEDITRINA is an international wine competition organized by women and held in accordance to national standards certified wine competitions in the Czech Republic.

 • Organization Team

Managing Director: Pavla Škrabalová

Professional Guarantor/Oenolog: Bc. Alžběta Suská

 • To raise public awareness of the benefits of women in the wine world – showing the highest quality Czech, Moravian and foreign wines from a woman’s point of view

 • To professionally evaluate wines from different wine regions and thus support wine production and sales

 • To provide an exchange of personal experience and knowledge between women within the viticulture-oenology field

 • To better establish, serve and deepen the commercial/social relations between wine producers, traders and consumers among all participants in the competition

Conditions of Participation for the Competition

 • The competition is declared for zemské víno, quality and quality wines originating from the Czech Republic and additional countries within their corresponding categories.

 • Wines entered into the competition must comply with the Act of vine growing and winemaking No. 321/2004 Sb., as amended (hereinafter “wine law”), and related to the EU regulations. Foreign wines entered into the competition must comply with the legislation in force of a wine’s country of origin.

 • Applications may only be sent via www.elwis.cz, where each sample of wine will be logged. The printed and signed application must be handed in with the samples of wines and collection points between 21. January 2019 to 20 March 2019.

The total number of wine samples that can be entered into the competition is limited to a maximum of 250, with the number of samples per single applicant at a maximum of 8. Application acceptance will finish after the total number of samples has been reached, but no later than 18 March 2019.

The application shall contain the identification of the applicant (or a wine manufacturer, if it differs from the applicant) and each of the wine samples will be identified with the following particulars:

 • Wine brand name

 • A variety, possibly composition of the cuvée

 • Composition of the cuvée

 • Quality classification according to the Wine Law

 • Year of harvest

 • Wine area, sub-region, village and vineyard

 • Competition category

 • Bach number

 • Residual sugar content – glucose + fructose (g/l)

 • Alcohol volume (% vol)

 • Indication of whether the wine was made by a woman (in the Note field)

 • Registration number of Quality wine (only in the case of quality wines from the Czech Republic – it can be replaced by a paper copy of the classification)

 • Chemical analysis in an electronic form (it can be replaced by a paper form)

 • The participation fee for each sample is 200 CZK / 10 Euro and will be paid by transfer to the bank account listed below by 18 March 2019 at the latest.

Czech currency bank account No.: 2400701075/2010

Other Currencies/International Transfers:CZ0720100000002400701075 SWIFT/BIC:

FIOBCZPPXXX

Each bottle must be marked by the applicant in accordance with the applicable wine law. Incorrectly labelled sample or incorrect information in the application justifies excluding the sample from a competition without any refund of the registration fee.

 • With each submitted sample, the manufacturer must submit a copy of the CAFIA (Czech Agriculture and Food Inspection Authority) Decision, or Ministry of Agriculture Decision, on the classification of quality wines (to be replaced by registration No. of quality confirmation in the application). In the case of terrestrial wines, the wine must be handed over at the same time documents proving the origin of the wine – a copy of the vineyard registration (in case of own grapes) or a copy of the purchase document (registration sheet, delivery note, bill, etc.). Part of the application is also a chemical analysis from an accredited laboratory or laboratory certified by CAFIA (can be uploaded to the electronic application form at www.elwis.cz).

 • The wines entered to competition are not limited by quantity produced.

 • No matter what volume, the applicant will provide 3 bottles to the competition’s organizer ownership for the purposes of sensory assessment and a follow-up presentation of the competition samples. A package with the samples will be marked by a label from the Elwis login system.

 • Categories:

 • Still white dry and semi-dry wines (residual sugar up to 12 g/l inclusive)

 • Still white semi-sweet wines (residual sugar over 12 g/l to 45 g/l inclusive)

 • Still sweet wines (residual sugar over 45 g/l, without distinction of color and used technology)

 • Rosé and claret dry, semi-dry and semi-sweet (residual sugar up to 45 g/l inclusive)

 • Still red dry and semi-dry wines (residual sugar up to 12 g/l inclusive)

 • Wine evaluation

The wine evaluation will be held on the 23th of March 2019 in Žabčice.

Attendance of the evaluators at the Žabčice Folk House starts at 8.00 am, with the beginning of the evaluation starting at 8.30 am.

Wines are rated using the 100-point system of the International Union of Oenologists and the electronic ELWIS system.

Wines are presented anonymously, with a sample number only.

All wines are decanted and poured from glass carafes into quality wine tasting

glasses with a minimal volume of 350 ml. There are 3 appropriate glass types.

Evaluation is held in a bright, well-ventilated room at 20-23 °C, secured against interference effects.

Samples of categories A and E are ordered and evaluated according to varieties, year (descending) and content of residual sugar (ascending). Other categories are classified according to residual sugar (ascending).

Wine tasters have a list of samples, indicating the sample number, year and category; for categories A and E also a variety. Wines are served at temperatures: white, pink wine and clarets 10-12 ° C, red wine 14-16 °C (measured in a bottle, tolerance +/- 1 °C).

Each commission evaluates a maximum of 50 samples/day, in exceptional cases, an exception may be granted by the guarantor of the competition. It is evaluated in a series of approximately 15 samples followed by the break with neutral refreshment outside the evaluation area.

The best-graded wine of each commission is assigned to the Commission’s evaluation

(100-point system) to determine the Champion of the competition.

Professional Comissions

Evaluators are selected tasters from the Czech Republic and abroad. Wine evaluation will be carried expert committees with a minimum of 4 members and a commission chairwoman. Evaluation of each commission is headed by the chairwoman of the commission. The evaluation of the chairwoman of the commission shall be counted in overall rating. The result is an average point value formed by the individual points evaluation of all the tasters of the commission.

The members of the expert committees and their chairperson are appointed by the competition guarantor. All evaluators must be holders of a valid degustation certificate (according to the organizational the CAFIA Directive, ISO 8586-2, 8586 for expert sensory assessors, equivalent, ie they must be registered in the Registry of National Wine Center’s tasters). In justified cases (foreign tasters, etc.), the guarantor of the competition can also allow to do the wine evaluation to a woman, who does not meet the above conditions but has experience with similar competitions and her expertise exceeds the general standards.

The commission of chairwomen shall be composed of the chairwomen of the individual committees and the professional guarantor of the competition.

 • Evaluation and awards

Evaluated wines will be awarded by medals: Great Gold – from 90 points, Gold – from 86 points and Silver – from 83 points. Medals will also be issued with certificates with clear specification of the manufacturer (applicant), award and wine. The highest-rated wine by the Committee of chairwomen will be awarded the title Champion.

The highest rated wines in each category receive Winner of the Category Award, and the best collection of wines (collection: 4-8 samples) will be awarded the Best Meditrina Collection Award.

Special awards

 • Best-graded foreign wine – Diploma for the highest rated wine of a foreign country; the condition is the registration of at least ten samples from the country

 • The best wine of a female enologist – a Diploma for the highest rated wine made by a woman

 • Best Frankovka (Blaufränkisch) – Diploma and a Cup from vice president of the Union of Winemakers of the Czech Republic for the highest rated red Blaufränkisch

 • Promotion options

1. The Main Partner of the Competition

2. Partners of the Competition

3. Media Partners of the Competition

4. Advertisement in the Competition catalog: Size A5 – 1000 CZK, Size A6 – 500 CZK.

***Details of the partnership will be arranged by the organizer of the competition with the individual partner companies

 • Special provisions

2. The ceremonial announcement of the competition’s results together with accompanying program, dance and tasting of the competition samples will take place on March 23 2019, in the Žabčice Folk House.

Start at 7.00 pm

3. The organizer reserves the right to print and distribute medals with the Meditrina logo for award-winning wines. An arbitrary labelling of wines with the Meditrina logo is considered a violation

status, unfair competition behaviour, and interference with organizer’s rights.

4. The organizer reserves right of taking photos at the event and the subsequent publication of photos. Others only with the exclusive permission of the event organizer.

5. The organizer issues self-adhesive stamps – medals for the awarded wine at the request of the exhibitor. The costs associated with producing the medal are paid by the participant.

6. The organizer will publish status, application form and results on the meditrina.cz website and as a printed catalogue.

 • Exclusion from the competition

Wines will be excluded from the competition if a producer during the last two years prior to the competition, according to the official communication of the Czech Agriculture and Food Inspection Authority, on the basis of a written document has been legally confirmed a repeated violation of the Wine Law in the following procedures:

1. Illegal oenological practices

2. (a) Addition of glycerol, dyes and other non-permitted substances: reference to Commission Regulation

(EC) No 606/2009 – those substances are not listed among the permitted substances in the Annex

I, which can be used in the production of wine.

3. (b) Water and ethanol: reference in the provisions of Regulation EP and ER (EU) No 1308/2013

as amended, Annex VIII, Part 2, paragraph A, points 1 and 2.

4. (c) Above-quota ethanol from beet sugar: reference to Regulation EP and ER (EU)

1308/2013, as amended, Annex VIII, paragraph A, point 2 (a) and (b).

5. Products of unknown origin or products made of products: § 27 paragraph 4,

letter b), point 2 of Act No. 321/2004 Coll. as amended.

6. Insufficient geography: infringement of Article 103 of the EP and ER (EU)

1308/2013 as amended + unauthorized use of traditional terms: infringement

Article 113 of the EP and ER (EU) No 1308/2013. Note: Whoever

puts into circulation wines designated as PDO wines (quality wine, wines with

attribute, VOC …) or with PGI (Czech or Moravian wine) domestic

provenance, and finding that it was not a domestic wine, it violates

Article 118 paragraph 1 of Council Regulation (EC) No 1234/2007.

Collection Points for Wine Samples and Applications

 • Žabčice – Sport Hall

Phone – +420777209070

Monday-Friday 3-10pm

Saturday and Sunday 9am-8pm

 • Velké Bílovice

BS Vinařské potřeby

Žižkovská 1230

691 02 Velké Bílovice

e-mail: info@vinarskepotreby.cz

Phone: +420 519 347 524

Monday-Friday 7.30 am – 5 pm

Saturday 7.30 am – 10 am

 • Bavory Drmola Weinery

692 01 Bavory 46

Upon prior arrangement on phone +420736487749

Contact: Pavla Škrabalová, e-mail: pavlaskrabalova@seznam.cz, tel.: +420 734 477 561